.:: Kho V?t Tu ::.
�ang t?i d? li?u ...

Báo giá Gạch men Prime


tin tức

www.khovattu.vn

BÁO GIÁ ĐẠI LÝ

 

STT

 

Tên hàng

 

Hãng

Mã hàng

đại lý

 

Mã của Prime

 

ĐVT

 

Giá bán

1

Gạch 40x40

Martino (phổ yên)

MP703

13.4040.12.02.703

6v/H

75,000

2

Gạch 40x40

Martino (phổ yên)

MP704

13.4040.12.02.704

6v/H

75,000

3

Gạch 40x40

Solido (hoa cương)

SH002

02.4040.02.01.002

6v/H

75,000

4

Gạch 40x40

S&T

AV476

01.4040.10.02.476

6v/H

75,000

5

Gạch 40x40

S&T

AV477

01.4040.10.02.477

6v/H

75,000

6

Gạch 40x40

Sasulo (phổ yên)

SAP407

13.4040.07.02.407

6v/H

75,000

7

Gạch 40x40

Sasulo (phổ yên)

SAP408

13.4040.07.02.408

6v/H

75,000

8

Gạch 40x40

Sasulo (phổ yên)

SAP409

13.4040.07.02.409

6v/H

75,000

9

Gạch 40x40

Sasulo (phổ yên)

SAP410

13.4040.07.02.410

6v/H

75,000

10

Gạch 40x40

Solido (hoa cương)

SH026

02.4040.02.01.026

6v/H

75,000

11

Gạch 40x40

Solido (hoa cương)

SH027

02.4040.02.01.027

6v/H

80,000

12

Gạch 40x40

Solido (hoa cương)

SH028

02.4040.02.01.028

6v/H

80,000

13

Gạch 40x40

Solido (hoa cương)

SH029

02.4040.02.01.029

6v/H

80,000

14

Gạch 40x40

Duni (phổ yên)

DP603

13.4040.09.01.603

6v/H

80,000

15

Gạch 40x40

Duni (phổ yên)

DP604

13.4040.09.01.604

6v/H

80,000

16

Gạch 40x40

Duni (phổ yên)

DP605

13.4040.09.02.605

6v/H

80,000

17

Gạch 40x40

Duni (vĩnh phúc)

DV642

01.4040.09.01.642

6v/H

80,000

18

Gạch 40x40

Duni (vĩnh phúc)

DV643

01.4040.09.01.643

6v/H

80,000

19

Gạch 40x40

Duni (vĩnh phúc)

DV644

01.4040.09.01.644

6v/H

80,000

20

Gạch 40x40

Perfect (hoàn mỹ)

PH412

04.4040.04.01.412

6v/H

80,000

21

Gạch 40x40

Perfect (hoàn mỹ)

PH403

04.4040.04.01.403

6v/H

80,000

22

Gạch 40x40

Perfect (hoàn mỹ)

PH409

04.4040.04.01.409

6v/H

80,000

23

Gạch 40x40

Perfect (hoàn mỹ)

PH415

04.4040.04.01.415

6v/H

80,000

24

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH141

13.4040.16.01.141

6v/H

85,000

25

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH142

13.4040.16.01.142

6v/H

85,000

26

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH143

13.4040.16.01.143

6v/H

85,000

27

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH192

13.4040.16.01.192

6v/H

85,000

28

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH194

13.4040.16.01.194

6v/H

85,000

29

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH195

13.4040.16.01.195

6v/H

85,000

30

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH196

13.4040.16.01.196

6v/H

85,000

31

Gạch 40x40

Sunny (phổ yên)

SYP111

13.4040.16.01.111

6v/H

80,000

32

Gạch 40x40

Sunny (phổ yên)

SYP112

13.4040.16.01.112

6v/H

80,000

33

Gạch 40x40

Sunny (phổ yên)

SYP113

13.4040.16.01.113

6v/H

80,000

34

Gạch 40x40

Sunny (phổ yên)

SYP114

13.4040.16.01.114

6v/H

80,000

35

Gạch 40x40

Sunny (phổ yên)

SYP115

13.4040.16.01.115

6v/H

80,000

36

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH171

02.4040.16.02.171

6v/H

95,000

37

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH172

02.4040.16.02.172

6v/H

93,000

38

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH173

02.4040.16.02.173

6v/H

93,000

39

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH161

02.4040.16.02.161

6v/H

90,000

40

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH162

02.4040.16.02.162

6v/H

90,000

41

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH181

13.4040.16.02.181

6v/H

90,000

42

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH182

13.4040.16.02.182

6v/H

90,000

43

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH183

13.4040.16.02.183

6v/H

90,000

44

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH184

13.4040.16.02.184

6v/H

90,000

45

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH185

13.4040.16.02.185

6v/H

90,000

46

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH186

13.4040.16.02.186

6v/H

90,000

47

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH187

13.4040.16.02.187

6v/H

90,000

48

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH188

13.4040.16.02.188

6v/H

90,000

49

Gạch 40x40

Sunny (hoa cương)

SYH189

13.4040.16.02.189

6v/H

90,000

50

Gạch 40x40

Platino (hoa cương)

BH461

02.4040.08.02.461

6v/H

97,000

51

Gạch 40x40

Platino (hoa cương)

BH462

02.4040.08.02.462

6v/H

97,000

52

Gạch 40x40

Platino (hoa cương)

BH465

02.4040.08.02.465

6v/H

105,000

53

Gạch 40x40

Platino (hoa cương)

BH466

02.4040.08.02.466

6v/H

105,000

54

Gạch 40x40

Platino (hoa cương)

BH467

02.4040.08.02.467

6v/H

105,000

55

Ốp 20x25

Gạch trang trí

H01

 

20v/H

73,000

56

Ốp 20x25

Gạch trang trí

H10

 

20v/H

73,000

57

Ốp 20x25

Gạch trang trí

H13

 

20v/H

73,000

58

Ốp 20x25

Gạch trang trí

H26

 

20v/H

73,000

59

Ốp 20x25

Gạch trang trí

H36

 

20v/H

73,000

60

Ốp 20x25

Gạch trang trí

H37

 

20v/H

73,000

61

Ốp 20x25

Gạch trang trí

H38

 

20v/H

73,000

62

Ốp 20x25

Gạch trang trí

H39

 

20v/H

73,000

63

Ốp 20x25

Gạch trang trí

V10

 

20v/H

73,000

64

Ốp 20x25

Gạch trang trí

V67

 

20v/H

73,000

65

Ốp 20x25

Gạch trang trí

V61

 

20v/H

83,000

66

G(20x20)

Gạch trang trí (prime build)

K05

06.2020.06.01.005

25v/H

70,000

67

G(20x20)

Gạch trang trí (prime build)

K13

06.2020.06.01.003

25v/H

70,000

68

G(20x20)

Gạch trang trí (prime build)

HY009

06.2020.06.01.009

25v/H

70,000

69

G(20x20)

Gạch trang trí (prime build)

HY010

06.2020.06.01.010

25v/H

70,000

70

G(20x20)

Gạch trang trí (prime build)

HY013

06.2020.06.01.013

25v/H

70,000

71

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV261

06.2525.06.01.261

16v/H

70,000

72

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV262

06.2525.06.01.262

16v/H

70,000

73

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV263

06.2525.06.01.263

16v/H

70,000

74

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV264

06.2525.06.01.264

16v/H

70,000

75

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV275

06.2525.06.01.275

16v/H

70,000

76

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV276

06.2525.06.01.276

16v/H

70,000

77

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV277

06.2525.06.01.277

16v/H

70,000

78

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV278

06.2525.06.01.278

16v/H

70,000

79

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV279

06.2525.06.01.279

16v/H

70,000

80

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV280

06.2525.06.01.280

16v/H

70,000

81

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV281

06.2525.06.01.281

16v/H

70,000

82

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV282

06.2525.06.01.282

16v/H

70,000

83

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV283

06.2525.06.01.283

16v/H

70,000

84

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV284

06.2525.06.01.284

16v/H

70,000

85

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV285

06.2525.06.01.285

16v/H

70,000

86

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV286

06.2525.06.01.286

16v/H

70,000

87

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV287

06.2525.06.01.287

16v/H

70,000

88

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV288

06.2525.06.01.288

16v/H

70,000

89

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV289

06.2525.06.01.289

16v/H

70,000

90

G(25X25)

Gạch trang trí (prime build)

PV290

06.2525.06.01.290

16v/H

70,000

91

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY311

06.3030.06.01.311

11v/H

90,000

92

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY312

06.3030.06.01.312

11v/H

90,000

93

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY315

06.3030.06.01.315

11v/H

92,000

94

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY316

06.3030.06.01.316

11v/H

92,000

95

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY317

06.3030.06.01.317

11v/H

92,000

96

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY318

06.3030.06.01.318

11v/H

92,000

97

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY319

06.3030.06.01.319

11v/H

92,000

98

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY320

06.3030.06.01.320

11v/H

92,000

99

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY321

06.3030.06.01.321

11v/H

92,000

100

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY322

06.3030.06.01.322

11v/H

92,000

101

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY323

06.3030.06.01.323

11v/H

92,000

102

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY324

06.3030.06.01.324

11v/H

92,000

103

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY325

06.3030.06.01.325

11v/H

92,000

104

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY326

06.3030.06.01.326

11v/H

92,000

105

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY327

06.3030.06.01.327

11v/H

92,000

106

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY328

06.3030.06.01.328

11v/H

92,000

107

G(30x30)

Gạch trang trí (prime build)

PY329

06.3030.06.01.329

11v/H

92,000

108

G(25x40)

Bati (đại việt)

BD233

05.2540.11.01.233

10v/H

70,000

109

G(25x40)

Bati (đại việt)

BD234

05.2540.11.01.234

10v/H

70,000

110

G(25x40)

Duni (đại việt)

DD211

05.2540.09.01.211

10v/H

70,000

111

G(25x40)

Duni (đại việt)

DD212

05.2540.09.01.212

10v/H

70,000

112

G(25x40)

Duni (đại việt)

DD213

05.2540.09.01.213

10v/H

70,000

113

G(25x40)

Duni (đại việt)

DD214

05.2540.09.01.214

10v/H

70,000

114

G(25x40)

Duni (đại việt)

DD215

05.2540.09.01.215

10v/H

70,000

115

G(25x40)

Duni (đại việt)

DD216

05.2540.09.01.216

10v/H

70,000

116

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH290

04.2540.04.01.290

10v/H

70,000

117

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH291

04.2540.04.01.291

10v/H

70,000

118

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH292

04.2540.04.01.292

10v/H

70,000

119

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH293

04.2540.04.01.293

10v/H

70,000

120

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH294

04.2540.04.01.294

10v/H

70,000

121

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH295

04.2540.04.01.295

10v/H

70,000

122

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH296

04.2540.04.01.296

10v/H

70,000

123

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH297

04.2540.04.01.297

10v/H

70,000

124

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH298

04.2540.04.01.298

10v/H

70,000

125

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH299

04.2540.04.01.299

10v/H

70,000

126

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH300

04.2540.04.01.300

10v/H

70,000

127

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH301

04.2540.04.01.301

10v/H

70,000

128

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH302

04.2540.04.01.302

10v/H

70,000

129

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH303

04.2540.04.01.303

10v/H

70,000

130

G(25x40)

S&T

AD410

05.2540.10.01.410

10v/H

70,000

131

G(25x40)

S&T

AD411

05.2540.10.01.411

10v/H

70,000

132

G(25x40)

S&T

AD412

05.2540.10.01.412

10v/H

70,000

133

G(25x40)

S&T

AD413

05.2540.10.01.413

10v/H

70,000

134

G(25x40)

S&T

AD414

05.2540.10.01.414

10v/H

70,000

135

G(25x40)

S&T

AD415

05.2540.10.01.415

10v/H

70,000

136

G(25x40)

S&T

AD416

05.2540.10.01.416

10v/H

70,000

137

G(25x40)

S&T

AD417

05.2540.10.01.417

10v/H

70,000

138

G(25x40)

S&T

AD418

05.2540.10.01.418

10v/H

70,000

139

G(25x40)

S&T

AD419

05.2540.10.01.419

10v/H

70,000

140

G(25x40)

S&T

AD420

05.2540.10.01.420

10v/H

78,000

141

G(25x40)

Sasulo (đại việt)

SAD510

05.2540.07.01.510

10v/H

70,000

142

G(25x40)

Sasulo (đại việt)

SAD511

05.2540.07.01.511

10v/H

70,000

143

G(25x40)

Sasulo (đại việt)

SAD512

05.2540.07.01.512

10v/H

70,000

144

G(25x40)

Sasulo (đại việt)

SAD515

05.2540.07.01.515

10v/H

70,000

145

G(25x40)

Sasulo (đại việt)

SAD516

05.2540.07.01.516

10v/H

70,000

146

G(25x40)

Sasulo (đại việt)

SAD517

05.2540.07.01.517

10v/H

70,000

147

G(25x40)

Sasulo (đại việt)

SAD518

05.2540.07.01.518

10v/H

70,000

148

G(25x40)

Sasulo (đại việt)

SAD521

05.2540.07.01.521

10v/H

78,000

149

G(25x40)

Sunny (đại việt)

SYD464

 

10v/H

70,000

150

G(25x40)

Sunny (đại việt)

SYD465

 

10v/H

70,000

151

G(25x40)

Sunny (đại việt)

SYD641

 

10v/H

70,000

152

G(25x40)

Sunny (đại việt)

SYD462

 

10v/H

70,000

153

G(25x40)

Sunny (đại việt)

SYD463

 

10v/H

70,000

154

G(25x40)

Santi (đại việt)

YD541

05.2540.13.01.541

10v/H

70,000

155

G(25x40)

Santi (đại việt)

YD542

05.2540.13.01.542

10v/H

70,000

156

G(25x40)

Santi (đại việt)

YD543

05.2540.13.01.543

10v/H

70,000

157

G(25x40)

Santi (đại việt)

YD545

05.2540.13.01.545

10v/H

70,000

158

G(25x40)

Santi (đại việt)

YD546

05.2540.13.01.546

10v/H

70,000

159

G(25x40)

Santi (đại việt)

YD547

05.2540.13.01.547

10v/H

70,000

160

G(25x40)

Martino (đại việt)

MD571

05.2540.12.01.571

10v/H

70,000

161

G(25x40)

Martino (đại việt)

MD572

05.2540.12.01.572

10v/H

70,000

162

G(25x40)

Martino (đại việt)

MD573

05.2540.12.01.573

10v/H

70,000

163

G(25x40)

Perfect (hoàn mỹ)

PH274

04.2540.04.01.274

10v/H

70,000

164

G(50x50)

Duni (hoa cương)

DH962

03.5050.06.05.962

4v/H

79,000

165

G(50x50)

Duni (hoa cương)

DH963

03.5050.06.05.963

4v/H

79,000

166

G(50x50)

Prime Build (phổ yên)

BP975

03.5050.06.05.975

4v/H

122,000

167

G(50x50)

Prime Build (phổ yên)

BP976

03.5050.06.05.976

4v/H

122,000

168

G(50x50)

Prime Build (phổ yên)

BP977

03.5050.06.05.977

4v/H

122,000

169

G(50x50)

Prime Build (phổ yên)

BP978

03.5050.06.05.978

4v/H

122,000

170

G(50x50)

Prime Build (phổ yên)

BP979

03.5050.06.05.979

4v/H

122,000

171

G(50x50)

Prime Build (phổ yên)

BP980

03.5050.06.05.980

4v/H

122,000

172

G(50x50)

Prime Build

BT951

03.5050.06.05.951

4v/H

122,000

173

G(50x50)

Prime Build

BT952

03.5050.06.05.952

4v/H

122,000

174

G(50x50)

Prime Build

BT953

03.5050.06.05.953

4v/H

122,000

175

G(50x50)

Prime Build

BR970

03.5050.06.05.970

4v/H

122,000

176

G(50x50)

Prime Build

BR971

03.5050.06.05.971

4v/H

122,000

177

G(50x50)

Prime Build

BR972

03.5050.06.05.972

4v/H

122,000

178

G(50x50)

Prime Build

BT957

03.5050.06.05.957

4v/H

150,000

179

G(50x50)

Prime Build

BT958

03.5050.06.05.958

4v/H

150,000

180

G(50x50)

Prime Build

BT959

03.5050.06.05.959

4v/H

150,000

181

G(50x50)

Prime Build

BT960

03.5050.06.05.960

4v/H

150,000

182

G(50x50)

Prime Build

BT961

03.5050.06.05.961

4v/H

150,000

183

G(50x50)

Prime Build

BT962

03.5050.06.05.962

4v/H

150,000

184

G(50x50)

Prime Build

BT963

03.5050.06.05.963

4v/H

150,000

185

G(50x50)

Prime Build

BT964

03.5050.06.05.964

4v/H

150,000

186

G(50x50)

Prime Build

BT965

03.5050.06.05.965

4v/H

150,000

187

G(60x60)

Prime Build

BT690

 

4v/H

237,000

188

G(60x60)

Prime Build

BT691

 

4v/H

237,000

189

G(60x60)

Prime Build

BT692

 

4v/H

237,000

190

G(60x60)

Prime Build

BT693

 

4v/H

237,000

191

G(60x60)

Prime Build

BT646

 

4v/H

284,000

192

G(60x60)

Prime Build

BT647

 

4v/H

284,000

193

G(60x60)

Prime Build

BT649

 

4v/H

284,000

194

G(60x60)

Prime Build

BT682

 

4v/H

284,000

195

Viền 8x25

Prime Build

YB201

06.0825.06.01.201

20v/H

95,000

196

Viền 8x25

Prime Build

YB202

06.0825.06.01.202

20v/H

95,000

197

Viền 8x25

Prime Build

YB203

06.0825.06.01.203

20v/H

95,000

198

Viền 8x25

Prime Build

YB204

06.0825.06.01.204

20v/H

95,000

199

Viền 8x25

Prime Build

YB205

06.0825.06.01.205

20v/H

95,000

200

Viền 8x25

Prime Build

YB206

06.0825.06.01.206

20v/H

95,000

201

Viền 8x25

Prime Build

YB207

06.0825.06.01.207

20v/H

95,000

202

Viền 8x25

Prime Build

YB208

06.0825.06.01.208

20v/H

95,000

203

Viền 8x25

Prime Build

YB209

06.0825.06.01.209

20v/H

95,000

204

Viền 8x25

Prime Build

YB301

06.0825.06.01.301

20v/H

95,000

205

Viền 8x25

Prime Build

YB302

06.0825.06.01.302

20v/H

95,000

206

Viền 8x25

Prime Build

YB303

06.0825.06.01.303

20v/H

95,000

207

Viền 8x25

Prime Build

YB304

06.0825.06.01.304

20v/H

95,000

208

Viền 8x25

Prime Build

YB305

06.0825.06.01.305

20v/H

95,000

209

Viền 8x25

Prime Build

YB306

06.0825.06.01.306

20v/H

95,000

210

Viền 8x25

Prime Build

YB307

06.0825.06.01.307

20v/H

95,000

211

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82501

06.0825.02.01.001

20v/H

88,000

212

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82502

06.0825.02.01.002

20v/H

88,000

213

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82503

06.0825.02.01.003

20v/H

88,000

214

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82504

06.0825.02.01.004

20v/H

88,000

215

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82505

06.0825.02.01.005

20v/H

88,000

216

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82506

06.0825.02.01.006

20v/H

88,000

217

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82507

06.0825.02.01.007

20v/H

88,000

218

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82508

06.0825.02.01.008

20v/H

88,000

219

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82509

06.0825.02.01.009

20v/H

88,000

220

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82510

06.0825.02.01.010

20v/H

148,000

221

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82511

06.0825.02.01.011

20v/H

148,000

222

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82512

06.0825.02.01.012

20v/H

148,000

223

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82513

06.0825.02.01.013

20v/H

148,000

224

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82514

06.0825.02.01.014

20v/H

148,000

225

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82515

06.0825.02.01.015

20v/H

148,000

226

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82516

06.0825.02.01.016

20v/H

148,000

227

Viền 8x25

Solido (Yên bình)

Y82517

06.0825.02.01.017

20v/H

188,000

228

Viền 8x25

 

BY101

 

20v/H

78,000

229

Viền 8x25

 

BY102

 

20v/H

78,000

230

Viền 8x25

 

BY103

 

20v/H

78,000

231

Viền 8x25

 

BY104

 

20v/H

78,000

232

Viền 8x25

 

BY105

 

20v/H

78,000

233

Viền 8x25

 

BY106

 

20v/H

78,000

234

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-651

06.0624.06.02.651

68v/H

152,000

235

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-652

06.0624.06.02.652

68v/H

152,000

236

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-653

06.0624.06.02.653

68v/H

152,000

237

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-654

06.0624.06.02.654

68v/H

152,000

238

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-655

06.0624.06.02.655

68v/H

152,000

239

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-656

06.0624.06.02.656

68v/H

152,000

240

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-657

06.0624.06.02.657

68v/H

152,000

241

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-658

06.0624.06.02.658

68v/H

152,000

242

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-659

06.0624.06.02.659

68v/H

152,000

243

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-660

06.0624.06.02.660

68v/H

152,000

244

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-661

06.0624.06.02.661

68v/H

152,000

245

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-662

06.0624.06.02.662

68v/H

152,000

246

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-663

06.0624.06.02.663

68v/H

152,000

247

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-601

06.0624.06.05.601

68v/H

152,000

248

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-602

06.0624.06.05.602

68v/H

152,000

249

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-603

06.0624.06.05.603

68v/H

152,000

250

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-604

06.0624.06.05.604

68v/H

152,000

251

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-605

06.0624.06.05.605

68v/H

152,000

252

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-606

06.0624.06.05.606

68v/H

152,000

253

Thẻ 6x24

Prime Build

BY624-607

06.0624.06.05.607

68v/H

152,000

254

CT13x40

Windy

W06

 

20v/H

90,000

255

CT13x40

Windy

W07

 

20v/H

90,000

256

CT13x40

Windy

W08

 

20v/H

90,000

257

CT13x40

Windy

W09

 

20v/H

90,000

258

CT13x40

PrimeBuild

VYM602

 

20v/H

90,000

259

CT13x40

PrimeBuild

VYM604

 

20v/H

90,000

260

CT13x40

PrimeBuild

VYM605

 

20v/H

90,000

261

CT13x40

PrimeBuild

VYM607

 

20v/H

90,000

262

CT13x40

PrimeBuild

kllllll

 

20v/H

90,000

263

CT13x40

 

Y18

 

20v/H

90,000

264

CT13x40

 

Y19

 

20v/H

90,000

265

CT13x40

 

Y20

 

20v/H

90,000

266

CT13x40

 

Y21

 

20v/H

90,000

267

CT13x40

 

Y22

 

20v/H

90,000

268

CT13x40

 

Y23

 

20v/H

90,000

269

CT13x40

 

Y24

 

20v/H

90,000

270

CT13x40

 

Y25

 

20v/H

90,000

271

CT13x40

 

Y26

 

20v/H

90,000

272

CT13x40

 

Y27

 

20v/H

90,000

273

CT13x40

 

Y28

 

20v/H

90,000

274

CT13x40

 

Y29

 

20v/H

90,000

275

CT13x40

Prime Build (yên bình)

BY501

 

16v/H

130,000

276

CT13x40

Prime Build (yên bình)

BY503

 

16v/H

130,000

277

CT13x40

Prime Build (yên bình)

BY504

 

16v/H

130,000

278

CT13x40

Prime Build (yên bình)

BY504

 

16v/H

130,000

279

CT13x40

Prime Build (yên bình)

BY506

 

16v/H

130,000

280

CT13x40

Prime Build (yên bình)

BY507

 

16v/H

130,000

281

CT13x50

Prime Build (yên bình)

BY521

 

16v/H

156,000

282

CT13x50

Prime Build (yên bình)

BY522

 

16v/H

156,000

283

CT13x50

Prime Build (yên bình)

BY523

 

16v/H

156,000

284

CT13x50

Prime Build (yên bình)

BY524

 

16v/H

164,000

285

CT13x50

Prime Build (yên bình)

BY525

 

16v/H

164,000

286

Thẻ 15x60

Prime Build

BT653

 

11v/H

216,000

287

Thẻ 15x60

Prime Build

BT655

 

11v/H

216,000

288

Thẻ 15x60

Prime Build

BT657

 

11v/H

216,000

289

Thẻ 15x60

Prime Build

BT659

 

11v/H

216,000

290

Thẻ 15x60

Platino (Đại việt)

PD561

03.1560.08.05.653

7v/H

135,000

291

Thẻ 15x60

Platino (đại việt)

PD562

03.1560.08.05.654

7v/H

135,000

292

Thẻ 15x60

Platino (đại việt)

PD563

03.1560.08.05.655

7v/H

135,000

293

Thẻ 15x60

Platino (đại việt)

PD564

03.1560.08.05.656

7v/H

135,000

294

Ốp 30x45

Veronio (đại viêt)

VD821

05.3045.01.01.821

7v/H

134,000

295

Ốp 30x45

Veronio (đại viêt)

VD822

05.3045.01.01.822

7v/H

134,000

296

Ốp 30x45

Veronio (đại viêt)

VD825

05.3045.01.01.823

7v/H

134,000

297

Ốp 30x45

Veronio (đại viêt)

VD826

05.3045.01.01.824

7v/H

134,000

298

Ốp 30x45

Prime Build (đại việt)

BD771

 

7v/H

142,000

299

Ốp 30x45

Prime Build (đại việt)

BD772

 

7v/H

142,000

300

Ốp 30x45

Prime Build (đại việt)

BD773

 

7v/H

142,000

301

Ốp 30x45

Prime Build (đại việt)

BD774

 

7v/H

142,000

302

Ốp 30x45

Prime Build (đại việt)

BD775

 

7v/H

142,000

303

Ốp 30x45

Prime Build (đại việt)

BD776

 

7v/H

142,000

304

Ốp 30x45

Prime Build (đại việt)

BD777

 

7v/H

142,000

305

Ốp 30x45

Prime Build (đại việt)

BD778

 

7v/H

142,000

306

Ốp 30x60

Prime Build (đại việt)

BD875

05.3060.06.01.875

6v/H

180,000

307

Ốp 30x60

Prime Build (đại việt)

BD876

05.3060.06.01.876

6v/H

180,000

308

Ốp 30x60

Prime Build (đại việt)

BD877

05.3060.06.01.877

6v/H

180,000

309

Ốp 30x60

Veronio (đại viêt)

VD801

05.3060.06.01.801

6v/H

180,000

310

Ốp 30x60

Prime Build (phổ yên)

BP341

03.3060.06.05.341

6v/H

213,000

311

Ốp 30x60

Prime Build (phổ yên)

BP343

03.3060.06.05.342

6v/H

213,000

312

Ốp 30x60

Prime Build (phổ yên)

BP344

03.3060.06.05.343

6v/H

213,000

Chú ý: Đối với Khách hàng là Đại lý, Dự án liên hệ để được chiết khấu

�? g? m? ngh?  | How to start a blog  | Lap Gmail  | Dang ki Facebook

CH�O M?NG B?N �� �?N V?I KHOVATTU.VN!

KHOVATTU.VN MUA S?M ONLINE, KH?I LU?NG L?N - CHI?T KH?U CAO.