.:: Kho V?t Tu ::.
�ang t?i d? li?u ...

Báo giá Sơn Đại Bàng


tin tức

www.khovattu.vn

TÊN SẢN PHẨM (Biểu tượng con đại bàng)

KÝ HIỆU

ĐƠN GIÁ

(Đ/KG)

I. SƠN ALKYD

 

 

A. SƠN ALKYD THÔNG DỤNG

 

 

1. Màu trắng Tr-02, Xanh lá cây XLC-04, Cream Cr-02

S.AK.P

53.900

2. Màu cẩm thạch tươi CT-04

S.AK.P

50.000

3. Màu ghi G -01, G -06

S.AK.P

46.000

4. Maøu ñen Ñe – 01,Naâu N -01

S.AK.P

45.000

5. Maøu vaøng V – 02, -32, Hoaø bình HB – 01

S.AK.P

53.000

6. Sôn choáng ræ

S.AK-N

44 000

7. Vecni alkyd

VN.AK

49.000

B. SƠN ALKYD ĐẶC BIỆT

 

 

1. nhuõ Ab -01

SAK-P1

64.000

2. Maøu xanh laù caây,-26-08-27 ,ñoàng Cu-01,Traéng -01

SAK-P1

55.000

3. Maøu ñoû Ño – 01, ñoàng Cu – 01, Ghi G - 01

SAK-P1

51.000

4. Maøu xanh lam XL – 31, -23, -33

SAK-P1

62.000

5. Maøu naâu N – 05, choáng ræ

SAK-P1

46.000

C. SÔN ALKYD ÑAËC BIEÄT CAO CAÁP

 

 

D.SÔN ALKYD ÑAËC BIEÄT MAU KHOÂ

 

 

1. Sôn choáng ræ

S.PA – N1

55.000

2. sôn vaân buùa ÑBMK Vb-06

S.PA – N1

74.000

3. Sôn nhuõ, vaân buùa – 01

S.As - Vb

68.000

4. Sôn chun maøu ñen

S.PA - CH

65.000

II. SÔN POLYURETHAN:

 

 

1. Vecni khoâng maøu

VN- PU.PT

122.000

2. Vecni maøu

VN- PU.PT

125.000

3. sôn PU maøu

S.PU.BT – P1

130.000

III. SÔN SAÁY ALKYD MELAMIN

 

 

1. Maøu traéng AM

S.AM-P1

70.000

2. Son nhuõ AM,Ab-01

S.AM-P1

105.000

IV. SÔN ACYYLIC

 

 

1. Sôn AC heä dung moâi maøu ñen, naâu N-05

S.AC – P1

70.000

2. Sôn töôøng beâ toâng heä dung moâi caùc maøu khaùc

S.AC – P1

77.000

3. Vecni AC

VN-AC

77.000

VI. SÔN EPOXY

 

 

1. Sôn choáng ræ

S.EP – N1

74.000

2. Sôn choáng ræ maøu ghi

S.EP – GH

78.000

3. Veùcni EP

VN - EP

90.000

4. Sôn ñen, sôn choáng thaám

S.EP-P1,

90.000

5. Sôn phuû caùc maøu khaùc

S.EP –P1

95.000

6. Sôn saøn heä dung moâi

S.EP –P1

105.000

7. Bi phaûn quang

 

80.000

VII. CHAÁT XÖÛ LYÙ BEÀ MAËT (duøng treân kim loaïi maøu)

CXL - WP

88.000

IX. SÔN CHÒU NHIEÄT

 

 

1. Sôn chòu nhieät ñoä 300’C

SA.SL –T300

190.000

2. Sôn chòu nhieät ñoä 400’C

SA.SL –T400

250.000

3. Sôn chòu nhieät ñoä 500’C

SA.SL –T500

270.000

X. DUNG MOÂI CAÙC LOAÏI

 

 

1. Dung moâi pha sôn AK

DM

24.000ñ/lít

2. Dung moâi pha sôn AM,AC, CSC, PA, PUPT

DM

25.000ñ/lít

3. Dung  moâi pha sôn EP, PU, ACNC, WP

DM

29.000d/lít

Chú ý: Đối với Khách hàng là Đại lý, Dự án liên hệ để được chiết khấu

�? g? m? ngh?  | How to start a blog  | Lap Gmail  | Dang ki Facebook

CH�O M?NG B?N �� �?N V?I KHOVATTU.VN!

KHOVATTU.VN MUA S?M ONLINE, KH?I LU?NG L?N - CHI?T KH?U CAO.